Stap 2 :
Kijk of je de enige bent die te maken heeft met werkdruk. Vaak is het een probleem van veel, zoniet alle collega's om je heen. Bespreek het dan ook met elkaar, en kijk in hoeverre je gezamenlijk het probleem aan de orde kunt stellen: bij de bond, de ondernemingsraad of in het werkoverleg. Ook al leven we in een ge-individualiseerde tijd: samen sta je sterker.

Stap 3 :
Daarna komt het erop aan werkdruk bespreekbaar te maken. Daarvoor moeten nogal eens een aantal barrières genomen worden. Bezwaren bij de leiding (maar soms ook collega's) kunnen variëren van 'van werken gaat niemand dood' tot ' werkdruk is niet te meten' en vele andere. Elders op deze site vind je informatie over:
- wat is werkdruk precies?
- kun je werkdruk meten?
- welke tegenargumenten zijn er tegen de bezwaren van mijn baas?

Stap 4 :
Of werkdruk een echt probleem is voor jezelf of in de organisatie waar je werkt, kan worden onderbouwd door werkdruk te meten. Want dat kan! De huidige sociaal-wetenschappelijke methodes zijn betrouwbaar genoeg om een goed idee te geven of de werkdruk in jouw bedrijf, op jouw afdeling hoog is of niet. Daarvoor bestaan allerhande meetinstrumenten. Allemaal met hun voor- en nadelen. Een aantal daarvan wordt op deze site gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Daarbij is het vaak van belang niet alleen te kijken OF er werkdruk is, maar ook wat de mogelijke OORZAKEN daarvan zijn. Niet alle meetinstrumenten besteden daar evenveel aandacht aan. Voor de door de FNV ontwikkelde Quick Scan Werkdruk is het opsporen van mogelijke werkdrukoorzaken de kern van de zaak: heb je de oorzaken duidelijk, dan komen ook al vaak de oplossingen in zicht!

Stap 5 :
Meten is weten. Maar met meten alleen los je een probleem niet op. Sterker: als een meting en een mooi rapport niet snel worden gevolgd door daadwerkelijke akties en verbeteringen, dan nemen stress en onrust alleen maar verder toe. Vandaar dat al in het begin duidelijke afspraken hierover moeten worden gemaakt: wat gaan we doen als de metingen uitwijzen dat er inderdaad een probleem is. Werk dat in goed overleg uit tot een stevig 'plan van aanpak': Wat gaan we doen, Wie doet het, en Wanneer. Zie ook toe op de uitvoering van het plan, door tussentijds de vinger aan de pols te houden.

Stap 6 :
Werkdruk vraagt een doelgerichte aanpak. Veel goed bedoelde plannen en aktiviteiten leiden tot niets (en kosten wel veel geld). Bespreek dus goed welke akties zinvol zijn. Daarbij zijn wij van mening dat het 'verminderen van de belasting' van de werknemer (= het verminderen van de werkdruk) over het algemeen meer en vooral struktureler oplost dan het 'verhogen van de belastbaarheid' (= stress trainingen en dergelijke). Wat niet wegneemt dat je ook op dit vlak (time management!) wel het nodige kunt bereiken.
Om te weten of maatregelen het beoogde resultaat opleverenun, zijn twee dingen nodig:
* formuleer vooraf doelstellingen: wat willen we bereiken, hoeveel minder mensen moeten over twee jaar klagen over werkdruk
* evalueer de resultaten van de maatregelen, en meet na enkele jaren opnieuw de werkdruk, om te bekijken of die inderdaad in de gewenste mate omlaag gegaan is

Stap 7 :
Maak zo mogelijk gebruik van al bestaande initiatieven en (soms zelfs wettelijk verplichte) instrumenten om de aanpak van werkdruk van de grond te krijgen: de Risico Inventarisatie en Evaluatie hoort aandacht aan het onderwerp te besteden. Net als de vragenlijsten die in het kader van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) worden rondgestuurd. In een aantal CAO's zijn afspraken over werkdruk gemaakt. En tot slot is werkdruk een 'hot item' in veel arboconvenanten. Zie daarover het complete dossier arboconvenanten op deze site.