Zet op een rijtje bij welke personen en instanties u meer informatie kunt inwinnen. Wie spelen er in uw situatie een rol? Denk bijvoorbeeld aan:

brancheorganisaties
gemeente
belastingdienst
ondernemers uit uw omgeving,
potentiële klanten en leveranciers
Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) – als u start vanuit WW of WAO of als u personeel in dienst neemt.
kamer van koophandel

Stap 2 : Vaardigheden

Als ondernemer bent u de spil van het bedrijf. Zonder u gebeurt er niets! Deze spilfunctie stelt hoge eisen aan de persoonlijke kwaliteiten van een ondernemer.
Neemt u uw eigen ondernemerskwaliteiten eens onder de loep. Waarom wilt u ondernemer worden? Wat wilt u als ondernemer bereiken? Wat zijn nu uw sterke kanten? Welke minder sterke punten kunt u aanwijzen? Hoe kunt u uw minder sterke kanten compenseren of verbeteren?

Een aantal belangrijke ondernemerskwaliteiten op een rij:
Realiteitszin
Zelfdiscipline
Besluitvaardigheid
Netwerken, sociale vaardigheden
Overtuigingskracht
Organisatietalent
Marktkennis
Vakkennis
Financieel inzicht
Doorzettingsvermogen

Stap 3 : Marketingplan

Het is de kunst met uw product of dienst aan te sluiten bij de behoeften van uw klanten en tegelijk het product op een winstgevende manier te verkopen. Marketing draait om het centraal stellen van klantbehoeften. Een marketingplan houdt echter meer in dan het beschrijven van de behoeften van de klant. Het is de bedoeling te komen tot een complete bedrijfsformule. Het wordt zo duidelijk hoe uw bedrijf zich onderscheidt in de markt.

Ken uw branche
Zorg dat u de markt kent waarop u zich begeeft. Verzamel gegevens over de branche waarin u wilt gaan starten.
Kunt u informatie vinden over omzetten?
Wie zijn de belangrijkste aanbieders?
Op welke wijze worden producten en diensten aangeboden?
Wat zijn de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de verwachtingen voor de komende jaren?
Omgevingsanalyse
Vele partijen en zaken kunnen invloed uitoefenen op uw onderneming. Sommige daarvan heeft u niet zelf in de hand. Denk aan geldende wet- en regelgeving van de overheid, het economische klimaat of de bevolkingssamenstelling.

Andere partijen beïnvloeden uw mogelijkheden en keuzes ook, maar daar is sprake van een wisselwerking. De belangrijkste partijen zijn uw klanten en uw concurrenten. Maar ook leveranciers, de gemeente, uw bank, uw accountant en eventueel uw gezin oefenen invloed uit op uw bedrijf.

Probeer voor de start een concreet antwoord te vinden op vragen als:
Met welke wet- en regelgeving heeft u te maken? Hebt u bijvoorbeeld vergunningen nodig?
Op welke klanten (doelgroepen) richt u zich?
Wat kenmerkt deze klanten?
Weet u wie uw belangrijkste concurrenten zijn?
Hoe onderscheiden deze concurrenten zich?
Uitvoering van het marktonderzoek
Het onderzoeken van de branche, omgeving, klanten, concurrenten en andere partijen wordt ook wel marktonderzoek genoemd. Marktonderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd:
Literatuuronderzoek (desk research)
Hierbij maakt u gebruik van bestaande onderzoeken en informatie.
Veldonderzoek (field research)
Eigen onderzoek. Hierbij gebruikt u uw persoonlijke ervaring in de branche, gesprekken met potentiële klanten, leveranciers en met branche-organisaties. U kunt ook bijvoorbeeld een enquête houden.Ga zo mogelijk op onderzoek uit bij uw concurrenten en bekijk waarin zij goed en minder goed zijn.
De P's van de marketingmix
De informatie uit uw marktonderzoek geeft u aanwijzingen over uw eigen toekomstige bedrijf. U kunt uw onderneming zó vormgeven dat het bedrijf een duidelijk onderscheidend karakter heeft. Het is herkenbaar voor de buitenwereld en sluit aan op de wensen van uw klanten. Hierbij maakt u gebruik van marketinginstrumenten, ook wel de P's van de marketing genoemd.
Product: wat gaat u leveren?
Prijs: voor welke prijs?
Plaats: waar gaat u uw product aanbieden? waar is het bedrijf gevestigd?
Promotie: hoe bereikt u uw klanten?
Personeel: wie werkt in uw onderneming?
Presentatie: hoe gaat u uw producten aanbieden?
Marketingmix en bedrijfsformule
Deze marketinginstrumenten moeten een evenwichtig, logisch geheel vormen in uw onderneming en bepalen hoe u zich onderscheid in de markt. De P's samen worden ook wel de marketingmix genoemd. Met een bondige beschrijving van de marketingmix zet u uw bedrijfsformule op papier.

Omzetprognose
Op basis van uw marktonderzoek probeert u vervolgens een prognose te maken van uw omzet. Dit is doorgaans niet eenvoudig, maar wel een centraal onderdeel van uw ondernemingsplan. U vindt hier meer over marketing.

Stap 4 : Huisvesting

Waar wilt u uw bedrijf starten? Beschikt u over een werkruimte aan huis? Zoekt u een bedrijfsruimte te huur? Welke eisen stelt u aan de ruimte? Neemt u een bedrijf over en krijgt u te maken met een lopend huurcontract? Of is het een optie om een bedrijfsruimte te kopen?

Als u een antwoord heeft op deze vragen komen locatiekeuze, uw financiële mogelijkheden en de huisvestingskosten in beeld. Starters hebben soms al 'een leuk pandje' op het oog voor zij een goed beeld hebben van de daadwerkelijke geschiktheid van het pand. Laat u niet verleiden tot het tekenen van een huurcontract zonder voldoende voorbereiding!

In het huurrecht worden verschillende soorten bedrijfsruimten onderscheiden. Voor een winkel- of horecaruimte gelden andere regels dan voor kantoorruimte.

Als u een bedrijf start, heeft u te maken met het bestemmingsplan van de gemeente waar u zich vestigt. In het bestemmingsplan staat beschreven welke activiteiten op een bepaalde locatie mogen plaatsvinden. Het is verstandig eerst bij de gemeente inlichtingen in te winnen voor u van start gaat.

Stap 5: Financien

U weet wat u wilt aanbieden, waar u zich het liefst vestigt en hoe uw bedrijf er uit gaat zien. Tijd om op een rij te zetten waarin u moet investeren, en waar het geld vandaan moet komen voordat u kunt starten.

Op basis van marktonderzoek probeert u een onderbouwde prognose te geven van uw omzet. Als u ook de bedrijfskosten in kaart brengt, kunt u de winst bepalen. Vervolgens is het de vraag of die winst overeenkomst met uw oorspronkelijke doelstellingen. Blijft er genoeg over?

Voor starters is het vaak moeilijk om gefundeerde uitspraken te doen over omzet en winst voordat zij goed en wel zijn begonnen. Toch wordt dit wel van u verwacht als u geld wilt lenen om uw bedrijf te financieren. Maar ook als u geen financier nodig heeft, is het verstandig te berekenen hoe hoog uw omzet minimaal moet zijn om uw privé-uitgaven te dekken.

Een compleet financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen:

Een balans

Investeringsplan: wat heeft u nodig voor de start?
Financieringsplan : waar komt het geld vandaan?
De exploitatiebegroting
Omzet
Bedrijfskosten
Winstverwachting
Een privé-specificatie
Overzicht van privé-uitgaven (en inkomsten)
Een liquiditeitsprognose
Een overzicht van de in- en uitgaande geldstromen per maand

Stap 6 : rechtsvorm

Als startende ondernemer zult u een keuze moeten maken uit verschillende rechtsvormen. Een aantal zaken is daarbij van belang. Start u alleen of gaat u samenwerken met anderen? Ook de rol van het privé-vermogen en het type belastingen dat wordt geheven, zijn doorgaans van invloed op uw keuze.

De meeste starters beginnen een eenmanszaak. Als sprake is van een samenwerkingsverband is de meest gekozen rechtsvorm de Vennootschap Onder Firma (VOF).

Er zijn twee soorten rechtvormen.
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming:
Eenmanszaak
Vennootschap Onder Firma (VOF)
Commanditaire Vennootschap (CV)
Maatschap
Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: u bent alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u hebt geïnvesteerd. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat de betrokken personen, zoals de directeuren, niet met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. Rechtspersonen zijn:
Besloten Vennootschap (BV)
Naamloze Vennootschap (NV)
Coöperatieve vereniging (coöperatie)
Vereniging
Stichting
Inventariseer welke aspecten u belangrijk vindt en kies de juiste rechtsvorm.