Uw verzoek tot echtscheiding dient vergezeld te zijn van de volgende recente, originele akten uit de burgerlijke stand:

1- huwelijksakte; te verkrijgen in de gemeente van het huwelijk (Let op: trouwboekje voldoet niet)
2- uittreksel woonplaats man; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!)
3- uittreksel woonplaats vrouw; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!)
4- geboorte-akte kind(eren): te verkrijgen in de gemeente van geboorte kind(eren) Dit geldt uitsluitend voor kinderen onder de 18 jaar.

De uittreksels moeten recent zijn afgegeven dat wil zeggen niet ouder zijn dan 1 maand. De kosten voor het verkrijgen van uittreksels variëren per gemeente (meestal zo'n 10 euro per uittreksel). Van belang is bij de aanvraag te vermelden dat u de uittreksels nodig heeft voor echtscheiding.

Stap 2: Opstellen convenant

Over de volgende punten dient u beiden in onderling overleg een beslissing te nemen, echter alleen indien deze punten voor u relevant zijn.
a- bij wie zullen de kinderen grotendeels verblijven?
b- hoe wordt de omgang met de kinderen geregeld ?
c- wie blijft in de woning wonen ?
d- hoeveel alimentatie voor de kinderen wordt er betaald ?
e- is er financiële ruimte voor alimentatie voor de minst verdienende echtgenoot?
Voordat u een beslissing neemt over deze punten is het raadzaam om de toelichting bij stap 2 te lezen. In het convenant dient u uw beslissing over deze punten kenbaar te maken. Het convenant dient u beiden op iedere pagina te ondertekenen.

Heeft u deze twee stappen doorlopen dan kunt u de echtscheiding aanvragen. U dient nu de uittreksels en het convenant te sturen aan uw advocaat/procureur.

De ontvangst van de stukken wordt aan u bevestigd waarbij tevens de factuur wordt meegezonden. Na betaling wordt de echtscheiding aangevraagd. Nota bene: de advocaat/procureur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud en onvolledigheid van het door u beiden opgestelde convenant.

Hoe verloopt de verdere procedure?
Aan de hand van de uittreksels en het convenant wordt het verzoekschrift door de advocaat opgesteld en verzonden aan de bevoegde rechtbank. Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaatsvinden. Indien er kinderen zijn ouder dan 12 jaar dan is uitgangspunt dat de kinderen worden gehoord door een rechter. Indien het kind hiervan geen gebruik wil maken, kan hiervan worden afgezien door het ondertekenen van een verklaring die wij op uw verzoek toesturen. De uitspraak wordt aan u verzonden, meestal binnen 10 weken, met het verzoek om beiden voor akkoord te tekenen. Vervolgens stuurt u twee akkoordverklaringen aan ons terug waarna wij zorg dragen voor inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Pas na deze inschrijving is uw huwelijk ontbonden!

Stap 3: Verdelen van gemeenschappelijke zaken
Voor de verdeling van de gemeenschappelijke goederen (de boedel) is geen advocaat of rechter nodig. U kunt op dit gebied dus veel zelf doen. De meeste huwelijken worden gesloten in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bij echtscheiding de gemeenschappelijke goederen (activa en passiva!) gedeeld moeten worden of moeten worden verrekend. Om de verdeling te vergemakkelijken is een lijst ‘te verdelen zaken’ op de site aanwezig. Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden dan moet u bekijken hoe deze voorwaarden uitkomst bieden bij de verdeling van de zaken. U kunt ook in dat geval stap 3 volgen.

Verdelen goederen - toelichting
Aan de hand van de lijst te verdelen zaken dient u beiden te beslissen wie wat krijgt. Uiteraard is het onmogelijk hier een volledige opgave te geven van de te verdelen spullen. Soms zijn er binnen het het gezin schulden gemaakt of kredieten afgesloten. Tenzij het gaat om een privé-schuld van een van u beiden dienen schulden/ kredieten zoveel mogelijk te worden verdeeld of verrekend. Klik hier voor een aantal voorbeelden Verder dient u te bezien of gemaakte testamenten en afgesloten (levens)verzekeringen dienen te worden gehandhaafd. U kunt onze voorbeeldlijst te verdelen zaken ook uitprinten.
afwasmachine
auto
bankstel
boeken
caravan
cd’s
computer
droger
eettafel
fotoboeken
foto-toestel
gereedschap
meubels
koopwoning (*)
pensioen (**)
schilderijen
stereo-apparatuur
stoelen
strijkijzer
televisie
tuingereedschap
video-camera
video-recorder
wasmachine

* toelichting bij de verdeling van de koopwoning

Er zijn meestal twee mogelijkheden te onderscheiden:

1- een van de echtgenoten krijgt de woning op zijn/haar naam. De woning moet in dat geval getaxeerd worden voor de vrije verkoop, vrij van gebruik en bewoning. De getaxeerde waarde verminderd met de hypotheekschuld geeft een saldo waarvan de helft door de ene echtgenoot aan de ander dient te worden voldaan bij de notariële overdracht.
2- de woning wordt verkocht; de eventuele overwaarde wordt bij de notariële overdracht bij helfte verdeeld.

** toelichting bij de verdeling van pensioenrechten

Uitgangspunt is dat opgebouwde pensioenrechten (na 1981) tijdens huwelijk dienen te worden verdeeld tussen echtgenoten. Het staat u vrij hiervan af te wijken. Pensioenverzekeraars gebruiken voor de verdeling standaard formulieren. Vaak gaat het om het opgebouwde pensioen van de man, waarvoor de vrouw de helft kan claimen. U kunt een folder opvragen via Postbus 51 die uitgebreid over deze problematiek handelt.

Voorbeelden verdeling (varianten zijn mogelijk)

Voorbeeld 1.
Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er zijn geen kinderen. In de gemeeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde ƒ250.000, een restant hypotheek schuld van ƒ180.000. De vrouw wil in de woning blijven wonen.

Mogelijke verdeling
Er is een overwaarde van ƒ 70.000. Ieder der echtgenoten komt dus ƒ 35.000 toe. De vrouw zal de man voor ƒ 35.000 moeten uitkopen. De vrouw moet met de hypotheekbank overleggen of zij, op grond van haar inkomen, in de woning kan blijven. De woning dient bij de notaris op naam van de vrouw te worden gesteld.
In dit voorbeeld wordt de alimentatie-verplichting, die invloed kan hebben op de verdeling, buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeld 2.
Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er zijn geen kinderen. In de gemeeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde ƒ250.000, een restant hypotheek schuld van ƒ180.000 en een lening van ƒ15.000 op beider naam. De vrouw wil in de woning blijven wonen.

Mogelijke verdeling
Ook in dit geval dient de vrouw de man voor ƒ 35.000 uit te kopen. Daarnaast is zij echter aansprakelijk voor de persoonlijke lening. Een oplossing kan zijn dat de vrouw met ƒ 7.500 de lening aflost. In dat geval dient zij dus ƒ 42.500 te financieren. De vrouw dient er dan wel voor te zorgen dat de leningverstrekker haar niet meer kan aanspreken voor de helft (ƒ 7.500) die de man dient te betalen. Ook hier wordt een eventuele alimentatie-verplichting buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeld 3.
Echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, er twee kinderen van 12 en 15 jaar oud. In de gemeeenschap is aanwezig een eigen woning, vrije verkoop waarde ƒ 350.000, een restant hypotheek schuld van ƒ 190.000. De vrouw wil met de kinderen in de woning blijven wonen. De vrouw werkt drie dagen in de week en verdient daarmee op jaarbasis ƒ 35.000 (bruto). De man verdient op jaarbasis ƒ 75.000.

Mogelijke verdeling
Bij deze verdeling spelen dient te worden gekeken naar de inkomenssituatie van de partners vóór en na de scheiding en de overwaarde van de woning. Op grond van de overwaarde zou de vrouw de man voor ƒ 80.000 moeten uitkopen. Tijdens huwelijk was het netto inkomen van de vrouw ƒ 2.000 per maand (inclusief vakantietoeslag) en van de man ƒ 4.000 (inclusief vakantietoeslag). Voor een zeer globale berekening van de te betalen alimentatie gaan we uit van ƒ 4.000 -/- bijstandsnorm (ƒ 1.500) = ƒ 2.500. Van dit is bedrag is 70% beschikbaar, dus ƒ 1.750. Zonder fiscale correctie resulteert dit in een inkomen voor de vrouw van ƒ 3.750 en voor de man ƒ 2.250. De vrouw heeft de man echter hiermee nog niet uitgekocht. Een oplossing kan zijn dat de alimentatie lager of nihil wordt gesteld, zodat de vrouw geen extra lening hoeft af te sluiten om de man uit te kopen. In dat geval is het zinvol de contante waarde van de alimentatieplicht te berekenen.